Інформаційні системи в менеджменті

навчальний
Текущее время: 23-01, 05:19

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 05-10, 23:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 05-10, 16:19
Сообщения: 7
1. Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями

Автор: maryana

Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями яскраво висвітлюється у книзі «Інформаційні системи в менеджменті». Її автори: Батюк А. Е., Двуліт К. М., Обельовська К. М. та ін. стверджують, що перехід до ринкових відносин в економіці та науково-технічний прогрес надзвичайно прискорили темпи впровадження в усі сфери соціально-економічного життя суспільства останніх досягнень у сфері інформатизації. Термін „інформатизація" уперше з'явився при створенні локальних інформаційно-обчислювальних систем.
Інформатизація - це сукупність взаємопов'язаних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних та виробничих процесів, які спря¬мовані на задоволення інформаційних потреб окремих громадян і суспільс¬тва в цілому і які використовують для цього сучасні інформаційні технології і автоматизовані інформаційні системи
Інформатизація в області управління економічними процесами передбачає, насамперед, підвищення продуктивності праці працівників за рахунок знижен¬ня співвідношення вартість/виробництво, а також підвищення кваліфікації і професійної грамотності зайнятих управлінською діяльністю фахівців. У розвинутих країнах проходять одночасно дві революції: в інформаційних технологіях і в бізнесі, взаємно допомагаючи одна oдній.
"Інформація перетворюється на стратегічний ресурс, від якого залежить конкурентноздатність всіх підприємств", - наголошує Мілан Желени в книзі «Информационные технологии в бизнесе»
Спектр впливу інформаційних систем на діяльність підприємства надзвичайно широкий.
Інформаційні системи допомагають менеджерам різних рівнів вирішува¬ти такі завдання:
- приєднуватись до єдиного інформаційного простору;
- ширше використовувати математичні методи в економіці;
- узгоджувати економічні процедури з міжнародними вимогами.
Актуальність питань інформатизації всіх сфер суспільно-економічного життя цілком очевидна. Інформаційні системи і технології дають можливість оптимізувати і раціоналізувати управлінські функції за рахунок застосування нових засобів збору, передачі і перетворення інформації. Реформа методів управління підприємствами спричинила не тільки перебудову організації процесу автоматизації управлінської діяльності, але і поширення нових форм реалізації цієї діяльності.
Комп’ютерні інформаційні системи використовують комп’ютерні технології для того щоб переробити різноманітні дані в інформацію придатну для використання. Існує відчутна відмінність між комп’ютером і комп’ютерною програмою, з одного боку, та інформаційною системою – з іншого. Електронні обчислювальні машини і програми для них – це технічна база інструментальні засоби і матеріали сучасних інформаційних систем. Комп’ютери забезпечують устаткування для зберігання і виготовлення інформації. Комп’ютерні програми, або програмне забезпечення, є наборами керівництва по обслуговуванню, які управляють роботою комп’ютерів. Але комп’ютери є тільки частиною інформаційної системи.
Таким чином, комп’ютери та програми – це лише інструменти та матеріали, які покликані спростити та підвищити ефективність роботи інформаційної системи. Щоб правильно уявити інформаційні системи, потрібно зрозуміти проблеми, для яких вони розроблені, визначити їх структуру, процеси, що відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі готельного комплексу. Менеджерам в умовах сьогодення необхідно поєднувати комп’ютерну грамотність їз знаннями управлінських, організаційних і економічних процесів.
Вже згадуваний автор, М. Желени визначає такі основні чотири цілі використання організаціями інформації:
• задля створення можливості функціонувати, або для росту прибутку і розширення ринків;
• з метою зниження ризику і зменшення невизначеності;
• для отримання влади і засобів впливу на інших;
• задля контролю і оцінки продуктивності і ефективності власного підприємства.
Найважливішою серед цих ролей є зниження ризику, особливо при прийнятті управлінських рішень. Відповідно, чим більше інформації є у організації, тим меншим буде рівень ризику у її наступних діях. Інформація дозволяє організаціям діяти першими, а за умови, що організація має більш надійне знання, ніж у конкурентів, інформація надасть їм більш високий шанс завоювати ринок.

Автор: Уляна Пасічник

Сьогодні практично величезні обсяги інформації підлягають збиранню, переробленню, зберіганню, передавання, доведенню до користувачів. Сучасні ІТ передбачають систему методів і способів спрощення та розширення можливостей роботи з інформацією на основі механізації, автоматизації та інтелектуалізації. Сьогодні ІТ реалізуються в таких двох основних видах: автоматизованому (безпаперовому) та традиційному (паперовому).
Наведемо найбільш повні на нашу думку визначення ІТ:
Інформаційна технологія – системно організована для вирішення завдань управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збирання, реєстрації, передавання, нагромадження, пошуку, оброблення і захисту інформації на базі застосування програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки і зв’язку, а також способів, за допомогою яких інформація пропонується клієнтам.
ІТ - поєднання процедур, що реалізують функції збирання, отримання, накопичення, зберігання, обробки, аналізу і передачі інформації в організаційній структурі з використанням засобів обчислювальної техніки, або, іншими словами, сукупність процесів циркуляції і переробки інформації і опис цих процесів.
Сьогодні неодмінною умовою підвищення ефективності управлінської праці є оптимізація інформаційної технології (ІТ), що володіють гнучкістю, мобільністю і адаптивністю до зовнішніх впливів. Нинішні ІТ передбачають уміння грамотно працювати з інформацією і обчислювальною технікою.
Сьогодні ІС стали природним інструментарієм людини. Практично немає сфери діяльності людини, де б вони не застосовувалися. В їх розробленні беруть участь спеціалісти багатьох галузей, зокрема спеціалісти в галузях обчислювальної техніки, цілого ряду продуктів програмного забезпечення від операційних систем до вузько спеціалізованих пакетів, спеціалісти прикладної сфери та очевидно й менеджери. У кожного свої терміни, свої завдання, свої погляди на робото здатність ІС. Це породило ряд різноманітних підходів до визначення поняття «інформаційна система». Розглянемо основні концептуальні підходи в цьому питанні.
З технічної точки зору, ІС може бути визначена як набір взаємозалежних компонентів, що збирають, обробляють, зберігають і розподіляють інформацію, щоб підтримувати процес прийняття управлінського рішень і управління організацією в цілому. Для розробників сфери програмного і технічного забезпечення ІС – це сукупність різноманітних взаємопов’язаних або взаємозалежних усебічних відомостей про стан об’єкта управління та процеси, що відбуваються на ньому і які виражені в показниках і інших інформаційних сукупностях, зібраних та оброблених за допомогою технічних (інформаційних і обчислювальних) засобів за визначеною методикою та заданих алгоритмах, і які відповідають вимогам керівної системи при її впливі на керовану.
Управління організацією, по своїй суті та змістом, складається з сукупності взаємозв'язаних функцій. Експлуатаційні можливості сучасного комплексу технічних засобів, що використовується в автоматизованій системі збирання і обробки економічної інформації, дозволяють автоматизовано виковувати ряд процедур у цих функціях. Стан науково-практичних розробок та технічний рівень зазначеного комплексу визначили можливості автоматизованого виконання таких процедур управлінського процесу:
• у прогнозуванні та плануванні - багатоваріантні розрахунки при розробці прогнозів, перспективних і поточних економічних та соціальних планів розвитку підприємства, а також оперативно-виробничих планів і планів з технічної підготовки виробництва з метою наступного визначення оптимальних взаємозв'язаних наборів показників;
• в організовуванні - моделювання організаційних структур управління та імітація процесів виробництва при різних критеріях і параметрах з метою вибору оптимальних;
• при координації і регулюванні - подання команд на робочі місця (поки що на низовому рівні управління виробництвом) відповідно до плану, технологічного процесу чи інструкції, складених на ті чи інші види робіт або операції;
• у контролі - спостерігання за станом керованого об'єкта по всіх параметрах, а також за своєчасним і повним виконанням керівних команд;
• в обліку - одноразове збирання (у ритмі виробництва) і системна обробка всієї фактичної (разом з довідковою, плановою, нормативною та іншою) достовірної інформації яро наявність та рух ресурсів, а також про процеси та явища, що відбуваються у виробничо-господарській та іншій діяльності підприємства;
• в аналізі - зіставлення (поміж собою) нормативних, планових і фактичних показників, які характеризують ті чи інші операції або процеси виробниче-господарське і та іншої діяльності, виявлення відхилень (у кількісних, вартісних, відносних та інших величинах) від заданих параметрів із зазначенням причин і винуватців цих відхилень, оцінка виконання плану у різних аспектах та виявлення факторів, що впливають на ці відхилення;
• у звітності - автоматичне формування (на основі первинних даних) зведених показників, що відображаються у тилових формах установленої бухгалтерської, статистичної та іншої звітності за допомогою спеціальних перевідних масивів - довідників, а також одночасне створення машинних носіїв з відповідними зведеними показниками звітності для передання (інколи це робиться по каналах зв'язку) їх до зовнішніх та інших установ (інституція).
Спектр впливу ІС на діяльність підприємства надзвичайно широкий. ІС допомагають менеджерам різних рівнів вирішувати такі завдання:
• переборювати прірву між економікою і математикою;
• пропонувати ефективні методи вирішення економічних завдань;
• сприяти узгодженню економічних зв’язків;
• входити в єдиний інформаційний простір.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB