Інформаційні системи в менеджменті

навчальний
Текущее время: 19-01, 18:41

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 27-10, 16:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 27-10, 16:11
Сообщения: 1
Роль інформаційних систем в управлінні організаціями досліджувало багато науковців, зокрема Новаківський І. І. , Грибик І. І. у книзі «Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід» розкрили сутність цього питання, визначили місію і призначення ІС, а також переваги їх використання на підприємстві.
Для кращого розуміння суті питання визначимо сутність поняття інформаційна система. Інформаційна система - це взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.
У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:
1. Зародження даних - формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юридичних актів тощо.
2. Накопичення і систематизація даних - організація такого їх розміщення, яке б забезпечувало б швидкий пошук і відбір потрібних відомостей, методичне оновлення даних, захист їх від спотворень, втрати, деформування цілісності та ін.
3. Обробка даних - процеси, внаслідок яких на підставі раніше накопичених даних формуються нові види даних: узагалюючі, аналітичні, рекомендаційні, прогнозні. Похідні дані також можуть зазнавати подальшого оброблення, даючи відомості глибшої узагальненості і т.д.
4. Відображення даних - подання їх у формі, придатній для сприйняття людиною. Передусім - це виведення на друк, тобто виготовлення документів на так званих твердих (паперових) носіях. Широко використовують побудову графічних ілюстративних матеріалів (графіків, діаграм) і формування звукових сигналів.
З долученням України до світової економічної системи прискорились процеси впровадження в усі сфери соціально-економічного життя суспільства останніх досягнень інформатизації.
Інформатизація – це сукупність взаємопов’язаних правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних та виробничих
процесів, які спрямовані на задоволення інформаційних потреб окремих
громадян і суспільства в цілому, і які використовують для цього сучасні
інформаційні технології та інформаційні системи.
Інформатизація в області управління економічними процесами ставить собі за мету підвищення продуктивності праці працівників за рахунок
зниження співвідношення "затрати/обсяги виробництва". Для цього вона
вимагає підвищення кваліфікації та професійної грамотності зайнятих
управлінською діяльністю фахівців.
Система управління являє собою сукупність взаємодіючих структурних підрозділів економічної системи (наприклад, на промисловому підприємстві: дирекція, відділи фінансовий, виробничий, постачання, збуту тощо), що здійснюють наступні функції управління:
• планування - функція, яка визначає мету функціонування системи на різні періоди часу (стратегічне, тактичне, оперативне планування);
• облік - функція, що відображає стан об'єкту управління в результаті виконання господарських процесів;
• контроль - функція, за допомогою якої визначається відхилення облікових даних від планових цілей і нормативів;
• оперативне управління - функція, що здійснює регулювання всіх господарських процесів з метою виключення виникаючих відхилень у планових та облікових даних;
• аналіз - функція, яка визначає тенденції в роботі економічної системи і резерви, які враховуються при плануванні на наступний часовий період.
В залежності від рівня менеджменту (оперативний, тактичний,
стратегічний) менеджеру доводиться приймати управлінські рішення в
умовах різного ступеня невизначеності. При цьому часто доводиться
вирішувати задачі типу "що, якщо …?". Використання досягнень
інформаційних технологій дозволяє змоделювати результати прийняття
різних варіантів управлінських рішень та вибрати оптимальне рішення. У
цьому полягає одна з головних переваг інформаційних технологій над
методом спроб і помилок при управлінні лише на основі досвіду.
Однак, спектр впливу ІС менеджменту на діяльність підприємства
значно ширша. Зокрема, використання ІС дозволяє менеджерам різних рівнів
наступне:
- використовувати єдиний інформаційний простір;
- ширше застосовувати математичні методи в економіці;
- узгоджувати економічні процедури з рекомендаціями світової
спільноти.
Інформаційні системи і технології дають можливість оптимізувати і раціоналізувати управлінські функції за рахунок застосування сучасних
засобів отримання, опрацювання та передавання інформації.
Комп’ютери і програмне забезпечення - це лише інструменти, але
самостійно продукувати потрібну для організації інформацію вони не
можуть. Щоб свідомо використовувати сучасні інформаційні технології,
потрібно передусім розуміти проблеми, для розв’язання яких вони були
створені, знати їх архітектуру та організаційні процеси, що забезпечують їх функціонування. Менеджерам в умовах сьогодення необхідно поєднувати комп’ютерну грамотність з розумінням управлінських, організаційних та економічних процесів.
Сьогодні не можливий якісний менеджмент без комп"ютерних знань, без використання новітнього програмного забезпечення та моря корисної інформації, яку пропонує віртуальний простір для справи менеджменту.

"goworok:))"

5. Основоположна роль інформаційних систем в управлінні організацією.
Управління організацією, по своїй суті та змістом, складається з сукупності взаємозв'язаних функцій. Експлуатаційні можливості сучасного комплексу технічних засобів, що використовується в автоматизованій системі збирання і обробки економічної інформації, дозволяють автоматизовано виковувати ряд процедур у цих функціях. Стан науково-практичних розробок та технічний рівень зазначеного комплексу визначили можливості автоматизованого виконання таких процедур управлінського процесу:
• у прогнозуванні та плануванні - багатоваріантні розрахунки при розробці прогнозів, перспективних і поточних економічних та соціальних планів розвитку підприємства, а також оперативно-виробничих планів і планів з технічної підготовки виробництва з метою наступного визначення оптимальних взаємозв'язаних наборів показників;
• в організовуванні - моделювання організаційних структур управління та імітація процесів виробництва при різних критеріях і параметрах з метою вибору оптимальних;
• при координації і регулюванні - подання команд на робочі місця (поки що на низовому рівні управління виробництвом) відповідно до плану, технологічного процесу чи інструкції, складених на ті чи інші види робіт або операції;
• у контролі - спостерігання за станом керованого об'єкта по всіх параметрах, а також за своєчасним і повним виконанням керівних команд;
• в обліку - одноразове збирання (у ритмі виробництва) і системна обробка всієї фактичної (разом з довідковою, плановою, нормативною та іншою) достовірної інформації яро наявність та рух ресурсів, а також про процеси та явища, що відбуваються у виробничо-господарській та іншій діяльності підприємства;
• в аналізі - зіставлення (поміж собою) нормативних, планових і фактичних показників, які характеризують ті чи інші операції або процеси виробниче-господарське і та іншої діяльності, виявлення відхилень (у кількісних, вартісних, відносних та інших величинах) від заданих параметрів із зазначенням причин і винуватців цих відхилень, оцінка виконання плану у різних аспектах та виявлення факторів, що впливають на ці відхилення;
• у звітності - автоматичне формування (на основі первинних даних) зведених показників, що відображаються у тилових формах установленої бухгалтерської, статистичної та іншої звітності за допомогою спеціальних перевідних масивів - довідників, а також одночасне створення машинних носіїв з відповідними зведеними показниками звітності для передання (інколи це робиться по каналах зв'язку) їх до зовнішніх та інших установ (інституція).
Місія ІС на підприємстві – це виробництво необхідної для організації інформації для забезпечення ефективного управління всіма ресурсами, створення інформаційного і технічного середовища для управління організацією.
Призначення ІС полягає в описі економічного об’єкта, його станів, взаємодій, що виражаються через економічні показники. Вона покликана своєчасно подавати вищому рівню управління необхідну, повну і достатню інформацію для прийняття управлінських рішень, якість котрих забезпечує ефективну діяльність об’єкта управління.
Спектр впливу ІС на діяльність підприємства надзвичайно широкий. ІС допомагають менеджерам різних рівнів вирішувати такі завдання:
• переборювати прірву між економікою і математикою;
• пропонувати ефективні методи вирішення економічних завдань;
• сприяти узгодженню економічних зв’язків;
• входити в єдиний інформаційний простір.
До основних завдань ІС відносять:
• виявлення джерел інформації;
• затрати, реєстрація, оброблення та видача інформації про стан виробництва й управління;
• розподіл інформації між керівниками, підрозділами відповідно до їх участі в управлінні.
Основою створення таких систем є децентралізація структури ІС та організовування розподіленої обробки інформації.
Технічною передумовою створення таких систем є значне поширення ПК, які характеризуються низькою вартістю, невеликими габаритами, підвищеною надійністю, простотою в обслуговуванні та екс¬плуатації, що дає змогу наблизити їх до місць виникнення та використання інформації, поділити їх за окремими сферами функціональної діяльності. Організаційною передумовою виникнення таких систем стали процеси децентралізації управління, що відбуваються в світі. Структурно вони реалізуються у вигляді мереж обчислювальних машин або мереж АРМ.
Сучасні ІС надають кожній організації такі переваги:
• нарощування потенціалу шляхом широкого використання обчислювальних та інформаційних ресурсів через ПК,
• удосконалення процесів управління шляхом формування гнучких внутрішніх середовищ розподіленого опрацювання інформації за рахунок модульної побудови ІС та можливостей застосування для цього різноманітних типів архітектурних рішень у рамках єдиного комплексу;
• економія ресурсів системи за рахунок централізації збереження й розподіленого опрацювання даних відповідно до інформаційних потреб на всіх рівнях менеджменту;
• наявність ефективних централізованих засобів мережного і системного адміністрування (організовування обчислювального процесу), які дозволяють здійснювати наскрізний контроль за функціонуванням мережі і управління на всіх рівнях ієрархії, а також забезпечувати необхідну гнучкість і динамічну зміну конфігурації системи;
• різке зниження так званих "прихованих витрат" (важко прогнозованих в явному вигляді експлуатаційних витрат утримання ІС), які непросто передбачити в бюджеті організації (підтримка функціонування мережі, резервне копіювання користувацької інформації на віддалених серверах, настроювання конфігурації робочих станцій і підключення їх в мережу, забезпечення захисту даних, відновлення версій програмного забезпечення, захист від програмних вірусів тощо).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB