Інформаційні системи в менеджменті

навчальний
Текущее время: 23-01, 05:15

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 03-10, 08:46
Сообщения: 7
З розвитком ринкових відносин постійно зростає роль автоматизації операційного управління, управління персоналом, документообігом, фінансами та маркетингом.
Персонал завжди був і є головним ресурсом підприємства. Тому гасло "Кадри вирішують все" завжди є популярним. Так ефективне управління трудовими ресурсами стає однією з головних задач по забезпеченню конкурентоспроможності підприємства та досягненню його стратегічних цілей.
Управління трудовими ресурсами це кропітка діяльність, особливо для великих підприємств. В Україні автоматизація процесів аналізу і планування показників з праці знайшла своє відображення в широкому та масовому створенні автоматизованих робочих місць економіста. Автоматизоване робоче місце економіста є засобом автоматизації праці економіста, зайнятого створенням проектів та планів з праці та заробітної плати, і являє собою функціональну спеціалізовану людино-машинну систему, яка включає програмно-технічний комплекс, інформаційне і додаткове інструктивно-методичне і організаційно-технологічне забезпечення. Система призначена для автоматизованого виконання операцій у конкретній стадії аналізу і планування.
Комплекс автоматизації "Процес управління ефективністю трудових ресурсів підприємства" був спеціально розроблений для полегшення робіт по управлінню трудовими ресурсами. Цей комплекс, розроблений на основі інформаційного забезпечення Microsoft Office Excel, допоможе фахівцям з питань праці на підприємствах швидше та ефективніше робити висновки та розробляти на основі існуючих можливостей підприємства тактику та стратегію управляння персоналом.
Автоматизація процесу управління ефективністю трудових ресурсів підприємства представлена у виді кількох блоків:
1. Інформаційний блок, який представлено у виді вихідної інформації: статистичної інформації підприємства та основних показників господарської діяльності підприємства.
2. Аналітичний блок, що складається з аналітичних таблиць. Аналіз відображає всі показники по наявності і використанню трудових ресурсі підприємства, зокрема: показники руху кадрів; наявності і використання робочих місць та робочого часу; аналіз чисельності персоналу за стажем роботи та за статевовіковими ознаками, аналіз чисельності робітників за спеціальністю; аналіз професійно-кваліфікаційного складу робітників основних професій; динаміка показників з праці; вплив трудових факторів на виручку від реалізації; ефективність використання фонду оплати праці.
3. Блок стратегічного управління трудовими ресурсами. Тут потрібно з'ясувати стратегічну ціль управління трудовим потенціалом підприємства. У більшості випадків стратегічна ціль управління трудовим потенціалом підприємства полягає у забезпеченні збільшення продуктивності праці та підвищенні інтелектуального потенціалу працівників в розрахунку з оптимальними витратами на оплату їх праці. Більш деталізовано стратегічне управління розглядається у вигляді певної сукупності показників, що повинно досягти підприємство у майбутньому.
4. Блок планування представлено у виді таблиць, де планування показників проходить у такий послідовності: чисельність працівників підприємства, продуктивність праці одного працівника, фонд заробітної плати.
5. Результативний блок. Узагальненням процесів аналізу та планування є зведена інформація у вигляді документу "План з праці", який відображає цілі по управлінню персоналом на майбутній рік.
Таким чином конкурентоспроможність підприємства значною мірою залежить від автоматизованих систем управління трудовими ресурсами, оскільки дозволяє полегшувати розрахунки, без проблем вносити корективи у діяльність та швидко приймати управлінські рішення.
Автоматизований документообіг - найчастіше використовуваний компонент усіх типів інформаційних систем.
Ця система передбачає виконання наступних основних операцій:
- збору та реєстрації інформації;
- передавання інформації для опрацювання;
- підготовки машинних носіїв;
- опрацювання інформації на комп’ютерах;
- створення і ведення інформаційних масивів.
Інформація, яка циркулює в інформаційній системі, об’єднується в смислові групи і фіксується на певному матеріальному носії. Таке об’єднання носить назву документування, а сам носій інформації, призначений для використання в ІС, визначається як документ. Звідси походить і визначення документообігу.
Документообіг - процес проходження документів всередині системи управління - від джерела їх формування до використання в управлінні.
В ІС документи можуть бути зовнішніми і внутрішніми.
Усі документи поділяють на:
- документи загального призначення - накази, інструкції,циркулярні листи, розпорядження;
- специфічні для діяльності об’єкта, серед яких виділяють вхідні,вихідні та внутрішні.
Система документообігу має надавати можливість підготовки документів, вхідного і вихідного контролю, обліку проходження документів, ведення архівів та перетворення форматів. Документ є основним засобом подання юридично оформлених відомостей про об’єкт управління.
Документи становлять основну частину інформаційних потоків в системі управління.
Зараз функціонує уніфікована система документації (УСД), що включає 16 уніфікованих систем документації і 4500 уніфікованих форм документів. Сюди відносяться форми планових, звітно-статистичних, первинно-облікових, організаційно-розпорядчих, розрахунково-грошових документів тощо.
Уніфіковані система документації - це комплекс взаємопов’язаних документів, кожному з яких присвоєно код відповідно до класифікатора управлінської документації. Інформаційною мовою опису інформації, що міститься в документах,є єдина система класифікації та кодування (ЄСКК) техніко-економічних показників (ТЕП). Використання ЄСКК дає можливість здійснювати взаємний обмін даними між АРМ всередині ІС та між різними ІС.
Використання ЄСКК є обов’язковим під час проектування ІС і значно полегшує як інтеграцію елементів системи між собою, так і об’єднання інформаційних ресурсів різних ІС.
Управління фінансами включає чотири функціональних підсистеми:
- фінансове планування діяльності готелю;
- контроль над фінансовими процесами;
- реалізація фінансових процесів;
- фінансовий контроль діяльності.
Фінансове планування діяльності підприємства передбачає складання фінансового плану за двома методами: „знизу вверх” і „зверху вниз”. При використанні методу “знизу вверх”, відповідні частини фінансового плану формуються в низових підрозділах (модулях), після чого система здійснює їхнє агрегування. А при використанні протилежного методу основні показники кошторисів визначаються на верхньому рівні ієрархії підприємства, після чого відбувається їхня деталізація на нижніх рівнях. Усі фінансові плани і бюджети базуються на основі рахунків головної книги і заздалегідь описані в системі управлінської структури.
Фінансовий контроль діяльності: функціональність фінансових підсистем пропонує можливість організації бюджетного контролю і управління рухом грошових коштів. Він ґрунтується на єдиній базі формування бюджетів і інтеграції фінансових операцій, рахунках головної книги та аналітичних об'єктах управлінського обліку. Прогнозні дані, розбиті по періодах, можуть оперативно порівнюватися з поточними результатами на рахунках головної книги. Є можливість також порівнювати плановані і фактичні результати по відповідних етапах витрат/доходів для центрів фінансової відповідальності. Підсистема фінансового плану разом з підсистемою управління розподілом витрат дозволяють оцінити схожість результатів планової і фактичної собівартості продукції, що випускається; здійснити наступний аналіз відхилень на основі об'єктивних даних, сформувати думку про рентабельність продукції, що випускається, та асортименту, управління рухом грошових коштів тощо.
Контроль над процесами. Повсякденний облік операцій на рахунках головної книги припускає дві операції: нерознесену операцію (документ) і рознесену операцію (документ).
Стандартними модулями підсистеми управління фінансами, які реалізують функції, є головна книга (фінансовий облік), рахунку до одержання, багатовалютність основних коштів, консолідація.
В управлінні маркетингом використовуються значні обсяги інформації, існують складні інформаційні зв’язки між показниками, наявні тенденції до постійного збільшення обсягів оброблюваної інформації. Це зумовлює необхідність організації автоматизованих систем збирання, передавання, нагромаджування та оброблення інформації.
Важливою передумовою для впровадження нових інформаційних технологій та організації інформаційних систем маркетингу є вдосконалення організації управління маркетингом, високі вимоги до якості цього процесу. Важливо, щоб створювані маркетингові організаційні структури базувалися на використанні обчислювальної техніки, нових інформаційних технологій, передбачали організацію і поступове вдосконалення інформаційних систем маркетингу. За такого підходу маркетингові служби відповідатимуть своєму призначенню і матимуть змогу найповніше реалізувати можливості маркетингу як способу господарювання підприємців в умовах ринкової економіки.
Можливість формалізації переважної кількості задач з управління маркетингом, використання сучасних економіко-математичних методів і моделей для розв’язання слабоструктурованих задач забезпечують ефективність використання ЕОМ за виконання спеціалістами з маркетингу різних функцій. Важливе значення має автоматизація робочого місця менеджера, створення системи підтримки прийняття рішень. У маркетинговій діяльності мережі Internet та Internet-техно¬логій використовуються за такими напрямами:
1.маркетингові дослідження в Internet;
2.організація продажу товарів (електронна комерція, Internet-ринок, віртуальні магазини);
3.реклама в Internet.
В Internet можна здійснювати індивідуальний маркетинг, орієн¬тований на потреби конкретного споживача, та прямий маркетинг (direct-marketing), що являє собою інтерактивну систему збуту з чітко сформульованою пропозицією, наявністю інформації, необхідної для прийняття рішень про купівлю, і можливістю отримання реакції клієнта.
Отже, автоматизація операційного управління, управління персоналом, документообігом, фінансами та маркетингом має вкрай важливе значення для забезпечення успішного функціонування та діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB