Інформаційні системи в менеджменті

навчальний
Текущее время: 15-11, 03:45

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 06-10, 23:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-10, 22:32
Сообщения: 7
Принципи побудови інформаційних систем
ІС вже на стадії проектування потребує удосконалення організовування як основної діяльності економічного об'єкта (виробничого, господарського), так і поліпшення організації управлінських процедур.
Масове проектування ІС вимагало розробки єдиних теоретичних положень, методичних підходів до їх створення і функціонування, без чого неможлива взаємодія різноманітних економічних об'єктів, їх нормальне функціонування в складаному багаторівневому народногосподарському комплексі. Початково сформульовані академіком В. М. Глушковим науково-методичні положення та рекомендації з проектування автоматизованих систем управління тепер склались як принципи побудови ІС, закріплені державним стандартом. До них належать такі принципи системності, розвитку, сумісності, стандартизації та уніфікації, ефективності.
1. Принцип системності є основоположним при створенні, функціонуванні і розвитку ІС. Він дає змогу розглядати досліджуваний об'єкт як одне ціле; виявляти на цій підставі різноманітні типи зв'язків між структурними елементами, які забезпечують цілісність системи; установлювати напрямок виробничо-господарської діяльності системи і реалізовувані нею конкретні функції. Системний підхід передбачає проведення двохаспектного аналізу, відомого під назвою «макро- і мікро-підходів». На рівні мікроаналізу система або її елемент розглядається як частина системи вищого порядку. Особлива увага приділяється інформаційним зв'язкам: установлюється їх кількість; виокремлюються та аналізуються ті зв'язки, які зумовлені метою вивчення системи, а далі відбираються найперспективніші, які реалізують задану цільову функцію. При мікроаналізі вивчається структура об'єкта, аналізуються її складові елементи з погляду їх функціональних характеристик, які виявляються через зв'язки з іншими елементами та зовнішнім середовищем. У процесі проектування ІС системний підхід дає змогу використовувати математичний опис функціонування, дослідження різноманітних властивостей окремих елементів і системи в цілому, моделювати процеси, що вивчаються, для аналізу роботи створюваних систем. Для ІС управління характерна багаторівнева ієрархія з вертикально субпідрядними елементами (підсистемами). Ієрархічні структури в системах управління набули значного поширення завдяки своїм перевагам. Так, ієрархічна структура створює відносну волю дій над окремими елементами для кожного рівня системи і можливість різних поєднань (комбінацій) локальних критеріїв оптимальності функціонування системи в цілому; забезпечує відносну гнучкість системи управління і можливість пристосування до умов, які постійно змінюються; підвищує надійність за рахунок можливості введення елементної надмірності, реалізації напрямків потоків інформації. Практичне значення системного підходу і моделювання полягає в тому, що вони дають змогу в доступній для аналізу формі не лише відбити усе суттєве, цікаве для творця системи, а й використати ЕОМ для дослідження поведінки системи в конкретних, заданих експериментатором умовах. Тому в основу створення ІС в сучасних умовах покладено метод моделювання на базі системного підходу, який дає змогу знаходити оптимальний варіант структури системи і таким чином забезпечувати найвищу ефективність її функціонування.
2. Принцип розвитку полягає в тому, що ІС створюється з урахуванням можливості постійного поповнення й оновлення функцій системи і видів її забезпечення. Передбачається, що ІС має нарощувати свої обчислювальні можливості, оснащуватись новими технічними і програмними засобами, бути здатною постійно розширю вати й поновлювати склад задач та інформаційний фонд, який створюється у вигляді баз даних.
3. Принцип сумісності полягає в забезпеченні здатності взаємодії ІС різних видів, рівнів у процесі їх спільного функціонування. Реалізація цього принципу дає змогу забезпечити нормальне функціонування економічних об'єктів, підвищить ефективність управління народним господарством та його окремими ланками.
4. Принцип стандартизації та уніфікації полягає в необхідності застосування типових уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування ІС. Упровадження в практику створення і розвитку ІС цього принципу дає змогу скоротити часові, трудові і вартісні витрати на створення ІС за максимально можливого використання нагромадженого досвіду у формуванні проектних рішень і впровадженні автоматизації проектних робіт.
5. Принцип ефективності полягає в досягненні раціонального співвідношення між витратами на створення ІС і цільовим ефектом, одержаним при її функціонуванні.
Як правило, крім основних принципів для ефективного здійснювання управління вирізняють також низку часткових принципів, які деталізують загальні. Додержання кожного з часткових принципів дає змогу дістати певний економічний ефект.
1. Один із них — принцип декомпозиції — використовується при вивченні особливостей, властивостей елементів і системи в цілому. Він ґрунтується на розбитті системи на частини, виокремленні деяких комплексів робіт, створенні умов для ефективнішого аналізу системи та її проектування.
2. Принцип першого керівника передбачає закріплення відповідальності під час створення системи за замовником — керівником підприємства, установи, галузі, тобто майбутнім користувачем, який відповідає за ввід у дію та функціонування ІС.
3. Принцип нових задач — пошук постійного розширення можливостей системи, удосконалення процесів управління, одержання додаткових результатних показників з метою оптимізації управлінських рішень. Це може супроводжуватись постановкою і реалізацією на ЕОМ нових задач управління.
4. Принцип автоматизації інформаційних потоків і документообігу передбачає комплексне використання технічних засобів на всіх стадіях проходження інформації від моменту її реєстрації до одержання результативних показників і формування управлінських рішень.
5. Принцип автоматизації проектування має на меті підвищити ефективність самого процесу проектування і створення ІС на всіх рівнях їх використання, при цьому забезпечується скорочення часових, трудових і вартісних витрат за рахунок введення індустріальних методів.
Сучасний рівень розробки і впровадження ІС дає змогу широко використовувати типізацію проектних рішень, уніфікацію методів і засобів при підготовці проектних матеріалів, стандартизації підходів під час проектування окремих елементів систем і підсистем, методи автоматизації ведення проектних робіт з використанням автоматизованих робочих місць проектувальника ІС.

Зорянка

Управління проектами - це наука визначення мети діяльності й організації робіт груп людей так, щоб ці цілі досягались по закінченні діяльності.
Управління проектами – порівняно новий напрям у галузі управління,який одержав широке розповсюдження завдяки практичним перевагам порівняно з традиційними методами у різних сферах діяльності.Методологія управління проектами у сучасному вигляді сформувалась
Управління проектами застосовується для досить широкого кола діяльності, великих і малих організацій, великих і малих проектів. Наприклад, для невеликого проекту кваліфікований менеджер проекту може забезпечити краще складання кошторису, календарних графіків, контроль робіт.
Різні організації, зіткнувшись зі зростаючими проблемами і складними завданнями в своїй роботі, спочатку намагались вирішувати проблему з точки зору традиційних ієрархічних управлінських структур. Ці структури прості і зручні для вищого керівництва, де кожний співробітник підпорядковується тільки одному начальнику. Вся організація поділяється напідрозділи, які спеціалізуються на окремих функціях і видах робіт.

Такі лінійні (функціональні) підрозділи часто забезпечують високу
продуктивність і ефективність робіт, але разом з тим їм притаманні певнінедоліки:
1. Неспроможність спеціалізованих підрозділів організувати ефективну спільну роботу і координацію з іншими функціональними підрозділами, замовниками, урядовими органами та ін. У ряді випадків функціональні менеджери не знають або погано уявляють і не враховують цілі всього проекту або організації. Тому, часто те, що здається корисним функціональному менеджеру для його підрозділу, шкодить проекту або організації у цілому.
2. Суперництво між підрозділами може призвести до втрати або затримки критично важливої інформації.
3. Відповідальність за взаємовідносини і координацію може бути “розмитою” або невизначеною через паралелізм або невірний розподіл
обов’язків.
4. Якщо відповідальність за роботу, яка виконується декількома лінійними підрозділами, розподіляється між ними, це уповільнює й ускладнює процес прийняття рішень та негативно впливає на весь проект. При цьому збільшується вірогідність неадекватного або запізнілого реагування на зміни умов проекту, що також негативно
впливає на проект.
5. Зі збільшенням розмірів організації й організаційної складності вищому керівництву стає все складніше приділяти увагу повсякденним
проблемам окремих проектів.
При спробі з’ясувати причини невдач вище керівництво стикається з тим, що неможливо одержати об’єктивну і достатню інформацію щодо
причин невдач через відсутність відповідальних.Сутність методології управління проектами полягає у зосередженні
прав і відповідальності за досягнення цілей проекту на одній людині або невеликій групі. Керування групою здійснює менеджер проекту. Функції управління впровадженням інформаційної системи напевно будуть покладені на менеджера інформаційної системи або на одного із менеджерів фірми, який повинен розбиратись в усіх тонкощах управління проектом:
плануванні, моніторингу і виконанні. Менеджер має спланувати діяльність
підприємства у часі і за витратами, а потім контролювати хід робіт і здійснювати звітність.
www.iub.at.ua


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-10, 10:59 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 18-09, 22:37
Сообщения: 177
+


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB