Інформаційні системи в менеджменті

навчальний
Текущее время: 21-01, 03:26

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 06-10, 22:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 06-10, 22:06
Сообщения: 1
Для організовування взаємодії різноманітних ІС в рамках єдиної ІСМ в організації, а також з різними групами користувачів необхідно вирішити проблему їх інформаційної сумісності в найширшому розумінні. Загальними вимогами щодо формування систем підтримки ІС є вимоги, що забезпечать в розрізі роботи з інформацією:
• цілісність,
• вірогідність,
• контроль,
• захист від несанкціонованого доступу,
• єдність і гнучкість,
• стандартизація та уніфікація,
• адаптивність,
• мінімізація введення і виведення інформації (однократність введення інформації, принцип введення - виведення тільки змін).
Сучасну ІСМ можна розглядати через призму інтеграції в таких аспектах: функціональному, організаційному, інформаційному, програмному, технічному, економічному тощо.
Функціональна інтеграція забезпечує єдність цілей та узгодження критеріїв і процедур виконання виробничо-господарських та технологічних функцій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Основою функціональної інтеграції є оптимізація функціональної структури всієї системи, декомпозиція системи на локальні частини (підсистеми), формалізований опис функцій кожної підсистеми та протоколи взаємодії підсистем.
Організаційна інтеграція полягає в організовуванні раціональної взаємодії персоналу управління на різних рівнях ієрархії ІСМ і різних локальних її підсистем, що зумовлює узгодження дій персоналу для досягнення поставлених цілей та узгодження управлінських рішень.
Інформаційна інтеграція передбачає єдиний комплексний підхід до створення й ведення інформаційної бази усієї системи та її компонентів на основі одного технологічного процесу збирання, зберігання, передачі та оброблення інформації, який забезпечує узгоджені інформаційні взаємодії всіх локальних ІС та підсистем в складі ІСМ.
Програмна інтеграція полягає у використанні узгодженого та взаємопов'язаного комплексу моделей, алгоритмів і програм для забезпечення спільного функціонування всіх компонентів ІСМ.
Технічна інтеграція — це використання єдиного комплексу сумісних обчислювальних засобів, автоматизованих робочих місць спеціалістів та локальних комп’ютерних мереж, об'єднаних в одну розподілену обчислювальну систему, яка забезпечує автоматизовану реалізацію компонентів ІСМ.
Економічна інтеграція є узагальнюючим комплексним показником інтеграції системи і полягає в забезпеченні цілеспрямованого та узгодженого функціонування усіх компонентів ІСМ для досягнення найбільшої ефективності функціонування усієї системи.
Задоволення наведених вимог досягають узгодженням різних граней забезпечення функціонування організації, під яким розуміють сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення і форм існування інформації, яка використовується в ІС.

Анастасія

ІС вже на стадії проектування потребує удосконалення організовування як основної діяльності економічного об'єкта (виробничого, господарського), так і поліпшення організації управлінських процедур.
Фактори, що обумовлюють впровадження інформаційних систем.
Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних систем, є потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних засобів для їх формування. Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем вплинули досягнення в галузі комп’ютерної техніки та телекомунікаційних мереж.
Нова́ інформаці́йна техноло́гія - Інформаційна технологія з дружнім інтерфейсом роботи користувача, що використовує персональні комп’ютери і телекомунікаційні засоби. Основними принципами нових комп’ютерних технологій є:
інтерактивний режим роботи з комп’ютером;
інтегрування з іншими програмними продуктами;
гнучкість процесу зміни постановок задач і даних.
Зараз інформаційні технології впроваджуються на багатьох підприємствах, організаціях та різних органах влади. Розроблені концепції впровадження ІТ в наукові заклади, фабрики, тощо. Наприклад Концепція впровадження інформаційних технологій у законодавчих органах влади передбачає як автоматизацію самого процесу, так і аналізу роботи, налагодження спілкуванням між різними органами влади та населенням.

Небезпека та труднощі використання інформаційних технологій.
Складне програмне забезпечення має недоліки, якими можуть скористатися сторонні особи (хакери) і використати їх на свою користь. При використанні програмного забезпечення існує можливість втрати інформації, спричинена дією вірусів, які використовують його недоліки. У звязку з тим, що вартість інформації росте, втрати можуть бути суттєвими. Для захисту доводиться використовувати спеціальні програми – антивіруси. Беручи до уваги те, що зараз відбувається концентрація у сфері інформаційних технологій, перед користувачем постає дилема вибору платформи інформаційної технології, так як в майбутньому він буде залежати від свого постачальника програмного забезпечення.
Ретельно спроектований технологічне забезпечення інформаційної технології дозволяє не лише успішно вирішувати функціональні завдання управління, а й у рамках СППР менеджерам і керівникам організації проводити в інтерактивному режимі аналітичну та прогнозну роботу для подальшого прийняття управлінських рішень.

Технологічне забезпечення ІТ, як правило, за складом для ІС різних економічних об'єктів однорідне, що дозволяє реалізовувати принцип сумісності інформаційних систем у процесі їх функціонування. Обов'язковими елементами проектованого технологічного забезпечення ІТ є: інформаційне, лінгвістичне, технічне, програмне, математичне, організаційне, правове, ергономічне.


Загальними вимогами щодо формування систем підтримки ІС є вимоги, що забезпечать в розрізі роботи з інформацією: • цілісність, • вірогідність, • контроль, • захист від несанкціонованого доступу, • єдність і гнучкість, • стандартизація та уніфікація, • адаптивність, • мінімізація введення і виведення інформації (однократність введення інформації, принцип введення - виведення тільки змін).


Залучення до процесу впровадження інформаційних офісних систем кваліфікованих спеціалістів допомагає уникнути багатьох проблем, зробити процес впровадження інформаційних систем в організаціях ефективним, підвищити віддачу від інформаційних технологій, організувати спільну роботу всіх причетних до створення і впровадження інформаційної системи. Обговорення змісту діяльності в галузі ІТ-менеджменту у фаховій літературі свідчить про визнання відокремлення цього нового напряму, зокрема робляться спроби визначення змісту діяльності ІТ-менеджера: "...сьогодні мова йде про те, що IТ-менеджери це не тільки (і навіть не стільки) "технарі та програмісти", а й управлінці, які відповідають за підтримку бізнес-процесів підприємства за допомогою інформаційних технологій і довготермінове планування інфраструктури корпоративної інформаційної системи". І далі зазначається, що IT-менеджери займають “...професійне положення на ринку, якому у зарубіжній бізнес-практиці відповідає позиція сhіеf іnformаtіоn offісеr (директор інформаційної служби)”.

Спів відносячи визначення інформатизації, сутність якої дослідники визначають як систематичну реорганізацію і вдосконалення, підвищення ефективності соціально значущої діяльності на основі використання сучасної електронно-обчислювальної техніки і інформаційних систем, із специфікою та основним змістом діяльності менеджера (за П.Друкером, А.Чандлером Т.Парсоном) - активізація і розвиток наявних ресурсів, форм їх раціонального використання, інноваційність діяльності менеджера, орієнтація на постійний пошук нових, більш ефективних способів організації діяльності, - можна бачити, що інформатизація як процес оволодіння інформацією і знаннями за допомогою створення автоматизованої інформаційної інфраструктури та інформаційна система, як об’єкт управління при впровадженні і використанні, адекватні завданням менеджменту. Відповідно, необхідна діяльність і освітня підготовка менеджерів як професійної групи, спеціалізованої з урахуванням специфічного ресурсу розвитку суспільної практики - інформаційного ресурсу і інформаційної системи як засобу оптимізації використання інформаційних ресурсів шляхом активізації процесів їх створення, пошуку, одержання і розповсюдження.


Отже, розробляючи модель об’єкта управління, яким є автоматизована інформаційна система, і, відповідно, модель спеціаліста, здатного керувати цим об’єктом, ми маємо сконцентрувати увагу, перш за все, на нетехнічній спрямованості підготовки спеціалістів, основними концептами їх діяльності і підготовки, визначивши застосування теорії і практики управління стосовно потоків соціальної інформації (інформаційний менеджмент), застосування теорії і практики управління стосовно процесів створення автоматизованої інформаційної інфраструктури (інноваційний, стратегічний менеджмент, менеджмент проектів) і розвиток інформаційної культури спеціаліста як культури людини, готової до творчої роботи в умовах технолого-інформаційної системи розвитку суспільства. Інтегрований підхід до виконання цих завдань, без якого неможливе ефективне впровадження і використання інформаційних систем, спонукає до виділення полі функціонального напряму діяльності - менеджменту інформаційних систем.

Менеджмент інформаційних офісних систем - це інтегрована організаційна стратегія для управління тими складовими, які забезпечують ефективне впровадження і функціонування комп’ютерних інформаційних систем, інформаційні ресурси, фінанси, персонал, комп’ютерні технології, відповідне програмне та апаратне забезпечення. Для реалізації переваг, що надаються новітніми комп’ютерними технологіями, необхідно забезпечити зв’язок між комп’ютерними системами, співробітниками та організаційною структурою підприємства, для чого необхідний контроль з боку спеціаліста за використанням і впровадженням комп’ютерних систем.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-10, 11:58 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 18-09, 22:37
Сообщения: 177
+


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB